دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

نظام پیشنهادها
آخرین اخبار

شناسنامه مجوزهای کسب و کار

جلسه توافقنامه شاخص های اختصاصی و عمومی جشنواره شهید رجایی برگزار شد

کارگروه معماری سازمانی

ساماندهی خودروهای استیجاری

تدوین فرآیند کارت اوراق بستانکاری

تدوین استاندارد سرانه فضای اداری حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بررسی گزارش برنامه های تحول اداری شش ماهه دوم ۱۴۰۰


گروه بهبود روش ها
اداره ارزیابی عملکرد
فعالیت ها و پروژه ها

گزارش عملکرد دفتر نوسازی و تحول اداری

برنامه های تحول اداری شهرداری شیراز


مستندات قانونی و اداری
گروه تشکیلات
اداره ارزشیابی و توانمند سازی کارکنان
سایر موارد
دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز