دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

نظام پیشنهادها
آخرین اخبار

پایش عملکرد سازمانی حوزه های زیر مجموعه شهرداری شیراز در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

فراخوان تکمیل داوران نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری شیراز

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

مناسب سازی فضاهای اداری جهت شهروندان توانخواه ( جانبازان، معلولین، کهنسالان)

سنجش رضایت کارکنان در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ آغاز شد

پایش شش ماه عملکرد معاونت ها، مناطق و سازمان ها آغاز شد

لایحه آیین نامه توانمند سازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر شیراز


گروه بهبود روش ها
اداره ارزیابی عملکرد
فعالیت ها و پروژه ها

گزارش عملکرد دفتر نوسازی و تحول اداری

برنامه های تحول اداری شهرداری شیراز


مستندات قانونی و اداری
گروه تشکیلات
اداره ارزشیابی و توانمند سازی کارکنان
سایر موارد
دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22
تلفن: 32252635- 017