دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

نظام پیشنهادها
آخرین اخبار

۲۷۶۰ فرم ارزشیابی سالانه کارکنان توزیع شد

«برگزاری ۴۰ جلسه در خصوص ارزشیابی سالانه کارکنان شهرداری»

«کارنامه عملکرد حوزه های شهرداری در دوره ارزیابی سال ۱۴۰۰ به معاونت ها، مناطق و سازمان ها تحویل شد.»

«جلسات هماهنگی محور «استقرار نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد درون واحدی» با معاونت ها، مناطق و ساز ...

«مدل ارزیابی عملکرد شهرداری های مناطق و سازمان های تابعه در تحقق بودجه درآمدی تدوین و ابلاغ شد.»

در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶۰۰ پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادها رسیده است

جلسه توجیهی روسای ادراه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در خصوص آشنایی با روند اجرایی ارزشیابی سال ...


گروه بهبود روش ها
اداره ارزیابی عملکرد
فعالیت ها و پروژه ها

گزارش عملکرد دفتر نوسازی و تحول اداری

برنامه های تحول اداری شهرداری شیراز


مستندات قانونی و اداری
گروه تشکیلات
اداره ارزشیابی و توانمند سازی کارکنان
سایر موارد
دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز