دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

نظام پیشنهادها
آخرین اخبار

جلسه توجیهی روسای ادراه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در خصوص آشنایی با روند اجرایی ارزشیابی سال ...

آشنایی با دستورالعمل های جدید ارزشیابی سالانه کارکنان شهرداری شیراز

اجرای طرح کانون ارزیابی مدیران شهرداری شیراز

جلسات تخصصی ارزیابی سامانه های شرکت های داوطلب در فراخوان «سامانه های نرم افزاری ارزیابی عمکرد سازما ...

دفتر نوسازی و تحول اداری، فراخوان شرکت در «طرح شناسایی و ارزیابی داوطلبان انتصاب در پست رییس گروه مط ...

دفتر نوسازی و تحول اداری، فراخوان شرکت در «طرح شناسایی و ارزیابی داوطلبان انتصاب در پست رییس اداره ب ...

برگزاری جلسات تخصصی تدوین «روش ارزیابی مدیران به منظور جذب و تحقق سرمایه گذاری» توسط دفتر نوسازی و ت ...


گروه بهبود روش ها
اداره ارزیابی عملکرد
فعالیت ها و پروژه ها

گزارش عملکرد دفتر نوسازی و تحول اداری

برنامه های تحول اداری شهرداری شیراز


مستندات قانونی و اداری
گروه تشکیلات
اداره ارزشیابی و توانمند سازی کارکنان
سایر موارد
دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز