مدل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی در حوزه بازرسی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش دفتر نوسازی و تحول اداری، مدل جدید ارزیابی عملکرد سازمانی در حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری، مدیر کل و معاونین و کارشناسان بازرسی و رسیدگی به شکایات، رئیس و کارشناسان اداره ارزیابی عملکرد  تشکیل گردید .
در این جلسه به بررسی و ارائه ابعاد مدل ارزیابی عملکرد سازمانی پرداخته شد و مقرر گردید میزان رعایت قوانین و مقررات، میزان رعایت طرح تکریم ارباب رجوع، تکریم پیمانکاران و تامین کنندگان و همچنین رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی توسط اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مورد سنجش قرار گیرد.
مدل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی طی شش ماه آینده، در مناطق نه و یازده و همچنین سازمانهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت پسماند به صورت آزمایشی اجرا می گردد.