هم اندیشی و تبادل تجربه شهرداری شیراز با شرکت توزیع نیروی برق شیراز
به گزارش دفتر نوسازی و تحول اداری به منظور هم اندیشی و تبادل تجربه و استفاده از پتانسیل های موجود در دو حوزه شهرداری شیراز و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در خصوص موضوعات مرتبط از جمله برنامه های تحول اداری، نظام مدیریت کیفیت و برونسپاری جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری، رییس گروه و کارشناسان بهبود روش ها و آقای دکتر احمدزاده معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق و کارشناسان مربوطه تشکیل گردید.
در ادامه نیز در خصوص سیاست ها، برنامه ها و تجربیات کاری در حوزه مدیریت کیفیت، ارزیابی عملکرد، نظام پیشنهادها و ساختار سازمانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در خصوص ادامه همکاری و تبادل تجربه های بعدی گفتگو شد.