برنامه تحول اداری شهرداری شیراز


شهرداری شیراز بنا به رسالتی که بر عهده دارد ضمن تعهد به رعایت قوانین و مقررات و همسو با چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را بر این متمرکز کرده است تا اخلاق حرفه ای، سطح دانش و مهارت های فنی و پژوهشی و سلامت جسمی و روانی کارکنان را ارتقا بخشد و با بهبود مستمر فرایندها و اثربخشی آن ها رضایت کارکنان و شهروندان را جلب نماید.

این پروژه و کلیه مستندات مربوط به آن، بیان کننده فرایند اجرای برنامه تحول اداری در شهرداری شیراز است که از جمله اهداف اصلی آن افزایش اثربخشی و کارایی در جهت برآورده سازی خط مشی و اهداف برنامه ها و نیازمندی های مطرح شده در اجرای برنامه های تحول اداری است.

برنامه های تحول اداری با توجه به ماهیت کاری هر یک از حوزه های شهرداری تقسیم بندی شده و مدیران محترم ستادی بایستی ضمن راهبری و اجرای فعالیت های تعیین شده در کلیه حوزه های زیرمجموعه، نسبت به جمع آوری اطلاعات و تدوین گزارش عملکرد اقدام نمایند.

برنامه تحول اداری سال 1398 شهرداری شیراز در هفت محور اصلی اجرا می شود:

 1. برنامه اصلاح ساختار سازمانی

 2. برنامه توسعه دولت الکترونیک

 3. برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 4. برنامه شفافیت و مدیریت مالی

 5. برنامه بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری

 6. برنامه ارتقای سلامت اداری، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی

 7. برنامه استقرار نظام مدیریت عملکرد

    دانلود فایل های برنامه تحول اداری سال 1398 شهرداری شیراز
    دانلود مستندات برنامه تحول اداری