دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

دفتر نوسازی و تحول اداری، فراخوان شرکت در «طرح شناسایی و ارزیابی داوطلبان انتصاب در پست رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی» را منتشر کرد

به منظور شناسایی اشخاص حایز شایستگی های عمومی مدیران پایه و شایستگی های اختصاصی پست رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از طریق فرایند کانون ارزیابی مدیران، فراخوان شرکت در «طرح شناسایی و ارزیابی داوطلبان انتصاب در پست رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی» منتشر شد.



منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز