دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
 
مهشید عربی

مهشید عربی

رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی

32252722 داخلی 403
 

 
مریم زارع

مریم زارع

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

32252722 داخلی 508

 

فهیمه طباطبایی

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

32252722  داخلی 507

 

سکینه عسکری

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

32252722  داخلی 503


دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22