دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
 
امین روستایی

امین روستایی

رییس گروه بهبود روش ها

32252825 داخلی 406
           
رزومه

 
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

کارشناس بهبود روش ها

32252825 داخلی 409

 
فاطمه رامشت

فاطمه رامشت

کارشناس بهبود روش ها

32252825 دخلی 515

 
زهره صحت

زهره صحت

کارشناس بهبود روش ها

32252825 دخلی 506

 
وحید رزمجویی

وحید رزمجویی

کارشناس بهبود روش ها

32252825 دخلی 410

 
زینب یزدی

زینب یزدی

کارشناس بهبود روش ها

32252825 دخلی 510

 
مینا مرادی

مینا مرادی

کارشناس بهبود روش ها

32252825 دخلی 513

 

امین سید طباطبایی

کارشناس بهبود روش ها

32252825 دخلی -


دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22