دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
 
پروین صفری

پروین صفری

رئیس اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان

36284720
                  رزومه

 
لیلا دهقانی

لیلا دهقانی

مسئول امور ارزشیابی کارکنان

36276112

 
فاطمه کشاورز

فاطمه کشاورز

مسئول امور آموزش و توانمندسازی کارکنان

36290289

 
فاطمه دهقانی

فاطمه دهقانی

کارشناس آموزش

36290289

 
مهناز مرادزاده

مهناز مرادزاده

کارشناس آموزش

36289963 داخلی 122

 
رضوان بذرگر

رضوان بذرگر

کارشناس آموزش

36289963 داخلی 119

 
فاطمه حیدری

فاطمه حیدری

کارشناس آموزش

36289963 داخلی 124

 
مهناز کشاورز نیک

مهناز کشاورز نیک

کارشناس ارزشیابی اداره ارزشیابی

36276112

 
الهام فتحی

الهام فتحی

کارشناس ارزشیابی اداره ارزشیابی

36276112

 
مریم بشیری

مریم بشیری

کارشناس ارزشیابی اداره ارزشیابی

36276112

 
زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

کارشناس ارزشیابی اداره ارزشیابی

36276112


دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22