کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمانی


 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره داخلی
علی نیک پندار

کارشناس ارزیابی
عملکرد سازمانی

فوق لیسانس مدیریت 409
فهیمه منافی

کارشناس ارزیابی
عملکرد سازمانی

فوق لیسانس ارتباط تصویری 506

مریم زارع

کارشناس ارزیابی
عملکرد سازمانی

دکتری علوم سیاسی

507

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۸۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است