شرح وظایف اداره ارزیابی عملکرد سازمانی

 
  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • هماهنگی و اقدامات لازم در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته.
  • ارزیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت واحد ها به منظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشبرد اهداف .
  • بررسی، مطالعه و تحقیق و سایر اقدامات لازم برای تنظیم برنامه های کلی ارزیابی عملکرد و چگونگی اجرای دستورالعمل های مربوطه در این خصوص .
  •  پیگیری و اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد سازمانی و بررسی و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم و تعیین امتیازات و اعلام نتایج حاصله به مقام مافوق برای بهره برداری در شورای (کمسیون) تحول اداری و سایر تصمیمات، دستورات، اقدامات و برنامه های شهرداری.
  • تهیه گزارش های موردی و تحلیلی از مراحل و نتایج و امتیازات ارزیابی عملکرد و ارایه آن به شهردار در مقاطع زمانی مختلف.
  •  ارایه پیشنهادهای لازم خصوصا در رابطه با تاثیر و کاربرد امتیازها و نتایج حاصله از ارزیابی.
  • ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف به تفکیک بر اساس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت شهرداری .
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
۳۲۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است