تشکیلات اداری شهرداری شیراز

شهرداری شیراز شامل شش معاونت، بیست اداره کل/دفتر، یازده منطقه، سه مدیریت و دوازده سازمان وابسته است. 
شهرداری شیراز
حوزه شهردار
معاونت‏ ها و سازمان های زیرمجموعه آن ها
مدیریت مناطق شهرداری
اساسنامه سازمان‏ های مصوب وابسته به شهرداری شیراز

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
۱۸۵۳
نظری ارسال نشده است