موقعیت سازمانی دفتر نوسازی و تحول اداری

موقعیت سازمانی دفتر نوسازی و تحول اداری
 
کارکنان دفتر نوسازی و تحول اداری
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 داریوش ستایشگر مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری
2 مریم شرقی فرد مسؤول دفتر
3 غلامعباس قدسی رییس گروه تشکیلات
4 محبوبه آرام کارشناس تشکیلات
5 زهرا جوانمردی کارشناس تشکیلات
6 سیده شهرزاد عظیمی کارشناس تشکیلات
7 مهشید عربی رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی
8 مریم زارع کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی
9 محدثه موسوی کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی
10 علی نوبخت کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی
11 امین روستایی رییس گروه بهبود روش ها
12 سید محمد حسینی کارشناس بهبود روش ها
13 فاطمه رامشت کارشناس بهبود روش ها
14 وحید رزمجویی کارشناس بهبود روش ها
15 زهره صحت کارشناس بهبود روش ها
16 مینا مرادی کارشناس بهبود روش ها
17 زینب یزدی کارشناس بهبود روش ها

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
۲۰۸۱
نظری ارسال نشده است