شماره تماس با کارکنان دفتر نوسازی و تحول اداری

 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن شماره داخلی
1 داریوش ستایشگر مدیر کل نوسازی و تحول اداری 32252635 -
2 مریم شرقی فرد مسؤول دفتر 32252712 400
3 غلامعباس قدسی رییس گروه تشکیلات 32252661 405
4 محبوبه آرام کارشناس تشکیلات 32252661 512
5 زهرا جوانمردی کارشناس تشکیلات 32252661 511
6 مهشید عربی رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 403
7 فاطمه رامشت کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 507
8 مریم زارع کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 516
9 علی نیک پندار کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 409
10 امین روستایی رییس گروه بهبود روش ها 32252825 406
11 فرشته اسلامی کارشناس بهبود روش ها 32252825 515
12 سید محمد حسینی کارشناس بهبود روش ها 32252825 404
13 وحید رزمجویی کارشناس بهبود روش ها 32252825 410
14 زهره صحت کارشناس بهبود روش ها 32252825 506
15 آذر صراطی کیش کارشناس بهبود روش ها 32252825 510
16 سیده شهرزاد عظیمی کارشناس بهبود روش ها 32252825 514
17 مینا مرادی کارشناس بهبود روش ها 32252825 513
18 زینب یزدی کارشناس بهبود روش ها 32252825 510

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۳۷۵
نظری ارسال نشده است