شماره تماس با کارکنان دفتر نوسازی و تحول اداری

 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن شماره داخلی
1 داریوش ستایشگر مدیر کل نوسازی و تحول اداری 32252635 -
2 مریم شرقی فرد مسؤول دفتر 32252712 400
3 غلامعباس قدسی رییس گروه تشکیلات 32252661 316
4 محبوبه آرام کارشناس تشکیلات 32252661 512
5 زهرا جوانمردی کارشناس تشکیلات 32252661 511
6 سیده شهرزاد عظیمی کارشناس تشکیلات 32252661 514
7 مهشید عربی رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 403
8 مریم زارع کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 404
9 محدثه موسوی کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 412
10 علی نوبخت کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی 32252722 411
11 امین روستایی رییس گروه بهبود روش ها 32252825 406
12 سید محمد حسینی کارشناس بهبود روش ها 32252825 409
13 فاطمه رامشت کارشناس بهبود روش ها 32252825 515
14 وحید رزمجویی کارشناس بهبود روش ها 32252825 410
15 زهره صحت کارشناس بهبود روش ها 32252825 506
16 مینا مرادی کارشناس بهبود روش ها 32252825 513
17 زینب یزدی کارشناس بهبود روش ها 32252825 510

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
۱۱۹۳
نظری ارسال نشده است